ZÁZNAM: Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Datum publikování: 11.10.2019
Rubriky: Webináře

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se společně zamyslíme nad efektivitou využití pozice asistenta pedagoga s odkazem na vysokoškolské kvalifikační práce, jež ve svém výzkumném šetření se zabývaly rolí, pozicí, efektivitou a pedagogickou realitou působení asistenta pedagoga na základní škole.

Program setkání:

  • Asistent pedagoga v legislativě
  • Asistent pedagoga – osobnost, role, kompetence.
  • Asistent pedagoga jako „druhé housle“ v symfonickém orchestru celé třídy, jako nedílná součást systému.
  • Mýty o roli asistenta pedagoga
  • Co prožívá asistent? krátké shrnutí výzkumných šetření z vysokoškolských kvalifikačních prací českých univerzit
  • Místo asistenta ve třídě, vztahová síť kolektivu.
  • Efektivní využití pozice asistenta pedagoga ve výuce.

Práce asistenta pedagoga je vázána na přítomnost žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, jemuž je doporučován 3. a vyšší stupeň podpory dle platné legislativy. Nová pozice vyžaduje nové uvažování o plánování procesu výuky pedagogem ve spolupráci s novou podporou pedagogického pracovníka, jímž je asistent pedagoga. Žák, který má doporučenou podporu AP vyžaduje stejnou míru didaktické péče pedagoga, jako ostatní intaktní žáci. Asistent je pracovník podporující pedagoga v jeho činnosti, vzniká tak neočekávaný tandem pracovníků, jež se společně podílejí na výuce a skutečně se spolu učí „pedagogicky žít. Mýty a skutečnost se týkají forem jejich společné práce, spolupráce, spolupůsobení na žáky intaktní i se SVP, ale též formy komunikace se žáky, mezi sebou, rodiči, spolupracovníky, i dalšími pracovníky školy.

Cíle setkání:

  • Přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při využití pozice asistenta pedagoga ve výuce na ZŠ,
  • nabídnout učitelům, asistentům, ale i rodičům, zamyšlení nad pedagogickou podporou asistenta pedagoga v prostředí základní školy na první stupni, ale i na druhém stupni vzdělávání v ZŠ, kdy se výrazně mění vnímání pedagoga a nastává distanciace mezi oběma tábory (učitel x žáci),
  • porozumět dynamice třídního kolektivu, jež potřebuje podpořit při porozumění odlišnosti a nové pozici asistenta pedagoga ve třídě na 2.stupni vzdělávání na ZŠ.

Cílem setkání je porozumět podpoře, resp.“podpůrnému opatření – personální podpoře asistentem pedagoga“ ve výuce a efektivně využít jeho pozici při řízení inkluzivního procesu ve třídě. Cílem setkání není poskytnout instantní návod, ale především otevřít pedagogickou diskusi nad formami využití pozice asistenta pedagoga v prostředí základní školy a to na první, či druhém stupni vzdělávání.

Komu je setkání určeno:

Primární cílovou skupinou setkání jsou asistenti pedagoga, pedagogové školního vzdělávání, kteří hledají různé cesty k tomu, aby upevnili vzájemnou spolupráci a podpořili žáka v reedukačním, či kompenzačním procesu přijetí svých omezení a maximální utilizaci dovedností zpět směrem ke společnosti. Setkání je ale určeno všem pro něž je problematika vzdělávání zajímavým tématem.

Odkaz na záznam webináře: https://webinare.rvp.cz/webinar/302