Moje cesta

O sobě se píše těžko, ale nakonec nejdůležitější je propojení.

Propojuji koncepty, využívám akademického vzdělání, odborné praxe na pomezí klinických zkušeností s filosofickými koncepty, psychologických kontextů i pragmatického přístupu k vytvoření vlastního konceptu. 

Slovy Tomáše Halíka, bez chvění není pevnosti, lze uvažovat o neutuchajícím hledání, které je smyslem cesty, nejen profesní. 

Cesta, hledání a propojení.


Mé vzdělání

 • Licencovaný terapeut Neurofyziologické psychologie INPP Chester, UK, Sally Godard Blythe, výcvik v neurofyziologické psychologii
 • Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež
 • 2016-2021 Dolnoslezská univerzita Wroclaw – PhD – doktor sociálních věd, doktorská disertační práce obhájena před vědeckou radou „Skryté kurikulum v institucionální péči“
 • Dolnoslezská univerzita Wroclaw – státní zkoušky sociologie, pedagogika, polština, etnografický výzkum v sociologii a pedagogice
 • Akademie Libchavy – terapeutický výcvik
 • Hofgreefe – Testcentrum Praha – Výcvikový program Scénotest – Gerhild von Staabs
 • Rycon Consulting, s.r.o. – profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání
 • Studium pedagogiky – při NPI ČR – učitelství odborných předmětů
 • UK Praha – psychologie, poradenství, diagnostika a terapie u osob s PAS
 • Asociace logopedů ve školství – Logopedie
 • Univerzita J. A. Komenského Praha – psychologie, poradenství, diagnostika, speciální pedagogika, tyflopedie, logopedie, psychopedie, etopedie, somatopedie
 • Zdravotní laborant – klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie
 • Asistent hygienické služby – epidemiologie, hygiena práce, mikrobiologie
 • Gymnázium Ostrov nad Ohří – všeobecné gymnázium

Má praxe

 • 1/2021 – dosud – Res Vitae, z.s. – psychologická poradna, Linka důvěry
 • 1/2010 – dosud Betshabé, z.s. Institut komperehenzivní terapie, Mgr. HelenaKumperová – pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostikaterapeut, diagnostik, psychoped, lektor, kouč
  Terapeutická péče o seniory diagnostika, terapie, reminiscence, aplikace modelu Tom Kitwood, Monika Kronwinkel.
 • 9/2019 – dosud Gymnázium Ostrov školní psycholog, poradenství, diagnostika, terapie, konzultace
 • 8/2013 – dosud INFRA, s.r.o., lektor dalšího vzdělávání, autor publikacíspolupráce stále trvá Lektor dalšího vzdělávání – logopedie, tyflopedie, osobnostní rozvoj (koučink, mentorink, terapie)
 • 1/2010 – dosud Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
  Supervizor péče, logoped pro klinickou péči. Tvorba alternativních komunikačních strategií pro klienty. Diagnostika, poradenství, provázení, podpora, supervize.
 • 1/2010 – dosud Národní pedagogický institut ČR, mentor, kouč, lektor dalšího vzdělávání, koordinátor péče o nadané, koučink, mentorink, vzdělávací činnost dospělých, vedení kurzů, vedení lokálních konferencí, vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky a psychologie – Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga, Studium logopedická prevence.
 • 4/2016 – 12/2021 Národní ústav pro vzdělávání – Vědecko výzkumný pracovníkKvalitativní výzkum na středních školách v oblasti inkluzivníhovzdělávání. Mentoring pedagogům. Aplikace výsledků vědeckéhozkoumání do pedagogické praxe. Oblast Karlovarského a Plzeňského kraje.
 • 2017 – 2020 Dolnoslezská univerzita Wroclaw, vysokoškolský učitelVedení přednášek a cvičení v oboru – Psychopedie, logopedie atyflopedie – magisterské studium speciální pedagogiky na univerzitě.
 • 1/2014 – 2020 ANNA KK, o.s. pracovní psychologie – diagnostik, lektor, kouč, terapeut, psychologická diagnostika – bilanční diagnostika, pracovní diagnostika, vedení kurzů komunikačních dovedností vzdělávání osob v profesní orientaci.
 • 1/2016 – 12/2020 Curanum Holding, GmbH., München, Seniorzenter Herzog Albrecht, Vohburg, SRN, sociální psycholog. Supervize v oblasti péče o klienty, provázení klientů, psychická podpora personálu, konzultace terapeutických přístupů.
 • 2018 – 2019 ISŠTE, odloučené pracoviště Loket n. Ohří, školní psychologkonzultace, diagnostika, terapie, koučink, provázení
 • 1/2004 – 8/2016 Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary, učitel odborných předmětů, Psychologie, klinická biochemie, hematologie, laboratorní technika.
 • 1/2010 – 12/2014 Speciálně pedagogické centrum vady řeči, Karlovy Vary
  Logopedie, terapie, diagnostika – věkové rozpětí 0-26 let, s důrazem na péči o děti před nástupem školní docházky.
 • 9/2008 – 8/2012 Speciálně pedagogické centrum, Karlovy Vary, diagnostik,terapeut. Psychologické poradenství, diagnostika diagnostika a terapie, včetně procesu provázení rodin dítěte s opožděný psychomotorickým vývojem či nerovnoměrnostmi vývoje, od 0 do 26 let, s akcentem na předškolní péči.
 • 9/2011 – 5/2012 Západočeská univerzita, Plzeňvysokoškolský učitel, Výchova ke zdraví, psychologie
 • 1/2004 – 1/2005 Imperiál Karlovy Vary, s.r.o. vedoucí laboratořeklinické analýzy biologického materiálu
 • 9/1995 – 1/2003 Kooperativa pojišťovna, a.s., asistentka oblastního ředitele, střední management
 • 5/1990 – 9/1995 Nemocnice Karlovy Vary – zdravotní laborant, klinické analýzy biologického materiálu – klinická biochemie, mikrobiologie, imunologie, serologie, virologie.
 • 8/1989 – 5/1990 Hygienická stanice Sokolov, ochrana veřejného zdraví – asistent hygienické službyTerénní šetření – ekologie, dodržování hygienických předpisů a norem, hygiena práce.

Mé kurzy

 • Výcvik v krizové intervenci, telefonické, osobní, děti a mládež, těžká témata
 • Výcvik v krizové intervenci
 • červen 2021 Integrativní neuromotorická terapie
 • Neuromotorická terapie zaměřená na děti i dospělé
 • červen 2019 Cesta vnitřní proměny, sebezkušenostní výcvikový program
 • květen 2019 Konference Praha – Univerzita Karlova
  Filosofické a speciálně pedagogické konotace inkluze.
 • 2019 Diagnostika a terapie hrou Scénotest (Dr.Humpolíček, MUNI Brno)
 • 2018 konference Univerzita Palackého Olomouc
  Přednesení autoreferátu k disertační práci
 • 2017 Bochumský inventář – pracovní diagnostika výcvikový program
 • 2013 Stáž Dětská a adolescentní psychiatrie Plzeň, stáž na ambulanci dětské a adolescentní psychiatrie – MUDr. Rumlová – stáž na lůžkovém oddělení
 • červenec 2012 Muzikoterapie – Dr. Markéta Gerlichová
 • 2011 Stáž – Speciální pedagogické centrum Brno, Diagnostika a terapie osob s poruchou autistického spektra