Provozní řád

Jógacentra spolku Jóga v denním životě západní Čechy, z. s. – pobočka Karlovy Vary

Vítáme Vás v Jógacentru spolku Jóga v denním životě Západní Čechy, z. s. a přejeme si, abyste se zde cítili příjemně.

1.   Každý student je povinen seznámit se s Provozním řádem Jógacentra spolku Jógy v denním životě západní Čechy, z. s. – pobočka Karlovy Vary (dále jen „Provozní řád“). Zakoupením či navštívením jógového programu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

2.   Každý student je povinen se při vstupu do prostorů určených pro cvičení jógy na vyzvání lektora či personálu prokázat jménem a potvrzením o zaplacení kurzovného za program.  Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Uhrazené kurzovné opravňuje studenta ke vstupu do prostor jógacentra a využívání zařízení a služeb.

3.   Na programy je třeba docházet včas. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit studenta na program, který již začal. V tomto případě nemá student právo na náhradu.

4.   Před vstupem do cvičebny je student povinen vypnout svůj mobilní telefon a chovat se tiše, tak aby nerušil ostatní účastníky či personál.

5.   Do cvičebny si student nenosí ani tam nekonzumuje žádné potraviny.

6.   Student dochází na programy v čistém oděvu, tak aby nebyl ostatním na obtíž a neznečistil prostory jógacentra. 

7.   V prostorách jógacentra je zakázáno kouřit. V prostorách jógacentra je zakázáno konzumovat alkohol či jiné omamné látky, či pod jejich vlivem navštěvovat programy.  

8.   Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je student povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

9.   Každý student je povinen řídit se pokyny lektora. Vstup do cvičebny je povolen pouze bez obuvi a v ponožkách. Obuv studenti nechávají v šatně.

10.  Před vstupem do cvičebny každý student použije dezinfekci na ruce a prokáže se platným potvrzením o očkování nebo platným negativním testem na covid 19 nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid 19 (dle platných předpisů). Lektor je povinen toto potvrzení kontrolovat.

11.  Studenti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na programy si studenti nosí vlastní podložku na cvičení (karimatku, deku, polštářek) a další pomůcky (podpěrku na pránájámu).
Každý student je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Jóga v denním životě západní Čechy, z. s. nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav studentů.

12.  Každý student je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení.
Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi nebo personálu. Během lekcí jógy nesmí student ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních studentů.

13.  Základní lékárnička první pomoci je v šatně jógacentra.

14.  Po skončení lekce je povinen každý student po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

15.  Studenti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách jógacentra.

16.  Studenti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

17.  Tento provozní řád platí nejen pro Jógacentrum spolku, ale i pro další pronajímané prostory pro účely spolku - zejména cvičení, semináře atd. (např. školní tělocvičny).

18.  Tísňové telefonní linky:

112 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

150 HASIČI

155 ZÁCHRANKA – Zdravotnická záchranná služba

156 MĚSTSKÁ POLICIE

158 POLICIE